Thường niên là gì, nghĩa của từ thường niên trong tiếng việt

     

Quý Khách sẽ vướng mắc trù trừ ➡️ Hội nghị thường xuyên niên là gì?