Thường niên là gì

     

Quý Khách sẽ vướng mắc trù trừ ➡️ Hội nghị thường xuyên niên là gì?