Swipe card là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích magnetic stripe card là gì

     
a plastic card that you slide through a machine in order to be allowed into a building, pay for something, etc.


Bạn đang xem: Swipe card là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích magnetic stripe card là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ bacninhtrade.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


a plastic card with information on a magnetic strip which can be used khổng lồ pay for things, enter parts of a building that are not open to lớn everyone, etc.:
The idea that a machine-readable swipe card will make everything swift, accurate and easy is unreal.
The swipe card arrangement is a compromise that would marginally reduce income lớn sub-post offices from benefit administration, but would allow them enough income lớn remain viable.
However, we should encourage secondary schools to introduce a swipe card, so there is no way of knowing whether pupils are having a miễn phí school meal or not.
The academy has 4 elevators khổng lồ assist with traveling around the school as well as a swipe card system to lớn ensure student safety.
The magnetic stripe, sometimes called swipe card or magstripe, is read by swiping past a magnetic reading head.
You can find a different sort of magnetism in magstripe, a strip found on swipe cards, magnetic resonance imaging, và magnetic money.
For example, this could be achieved if schools that operate a cafeteria system introduce cashless systems such as swipe cards.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press hay của các công ty cấp phép.


Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư