Monotone là gì, monotone in vietnamese

     

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bacninhtrade.com.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Monotone là gì, monotone in vietnamese

The class of definite aggregate programs is an extension of the class of definite xúc tích programs và has a monotone immediate consequence operator.
The idea here is lớn blochồng propagation by constructing a monotone upper solution khổng lồ the steady state problem.
Models of unified algebra specifications are join semi-lattices, equipped with a distinguished submix of individuals, together with monotone functions.
Monotone functions between partial orders are non-expansive functions with respect to their corresponding quasi-metrics.
In this logic two operators and are present, which express the least and greachạy thử fixpoints of monotone operators on sets.
In section 4 we give sầu an interpretation of the types of our systems as monotone operators on value sets.
For monotone and anti-monotone aggregates the truth value can be computed directly on the boundary multisets.
In the construction of the function spaces one could drop condition (3.7) và work with monotone functions only.
Simple scaling operations can change the monotone ordering according lớn size of the (dis)similarity coefficients and, hence, affect what clusters the analysis produces.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press giỏi của những bên trao giấy phép.


Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư