Dice là gì, nghĩa của từ dice, nghĩa của từ dice

     
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:


Bạn đang xem: Dice là gì, nghĩa của từ dice, nghĩa của từ dice

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ bacninhtrade.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death khổng lồ privatise air traffic control?
At 100 ft & 500 mph the only response can be a reflex response, and reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I understvà that five sầu ambulance services and one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die & progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die và moves at least one space và at most that many spaces around the board.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.
*Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư