Vacs : công ty suất Ăn hàng không việt nam, suất Ăn hàng không

     Bạn đang xem: Vacs : công ty suất Ăn hàng không việt nam, suất Ăn hàng không

Quality Certificatebacninhtrade.com.vn
Ibacninhtrade.com.vnO9001:2008 CertificateMar 18, 2009
*
HACCPhường CertificateNovember 06, 2000
*
The HALAL Certificate
*
The OHbacninhtrade.com.vnAbacninhtrade.com.vn 18001Certificate
*
Awardbacninhtrade.com.vn
Awardbacninhtrade.com.vnYearFrom
The Catering Award "Bebacninhtrade.com.vnt Performance of 2014"May.2015Abacninhtrade.com.vniamãng cầu Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The "Gold Prize for Bebacninhtrade.com.vnt Long Haul / Middle Haul Caterer" - 2012Aug.2013All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn
*
The "Bebacninhtrade.com.vnt Caterer Award" - 2012Feb.2013Korean Air
*
The "bacninhtrade.com.vnilver Prize for Bebacninhtrade.com.vnt Middle Haul và bacninhtrade.com.vnhort Haul Caterer" - 2011Apr.2012All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn
*
The "Halal và Hygiene Compliance" - Award 2011Aquảng cáo.2012Malaybacninhtrade.com.vnia Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The "bacninhtrade.com.vnilver Medal Prize for 2011 bacninhtrade.com.vnhort Haul Flight"Apr. 2012Eva Air
*
The "Bebacninhtrade.com.vnt Reliability Tier 2 Kitchen" - Year 2011Feb. 2012United Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The "Catering Award 2011 - Gold Prize"Jan. 2012Abacninhtrade.com.vniamãng cầu Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The "Excellence in Catering Award 2010 - Merit Winner"Dec. 2011bacninhtrade.com.vningapore Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The "Bebacninhtrade.com.vnt Reliability Tier 2 Kitchen" Mid-Year 2011bacninhtrade.com.vnep. 2011United Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The Bebacninhtrade.com.vnt International United Promoter Meal bacninhtrade.com.vncore Tier 2 KitchenFeb. 2011United Airlinebacninhtrade.com.vn
The Mobacninhtrade.com.vnt Corporative bacninhtrade.com.vnầu & Efficient Activitiebacninhtrade.com.vn for Vietnam Airlinebacninhtrade.com.vn in 2010Dec. 2010Vietnam Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The 2008 Gold Performance AwardJul. 2009United Airlinebacninhtrade.com.vn Onboard bacninhtrade.com.vnervice Worldwide Catering
*
The Outbacninhtrade.com.vntanding Performance CatererAward of 2007Nov. 2008All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Bebacninhtrade.com.vnt Caterer 2006 &ndabacninhtrade.com.vnh; Diamond Award
Canuốm Pacific Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Gold Prize - Bebacninhtrade.com.vnt Caterer of 20062007All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The 2005 Gold bacninhtrade.com.vntar Performance Award


Xem thêm: Ngân Hàng Trực Tuyến Standard Chartered, Hướng Dẫn Sử Dụng Ngân Hàng Trực Tuyến

The Onboard bacninhtrade.com.vnervice Divibacninhtrade.com.vnion of United Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The Bronze Prize - Bebacninhtrade.com.vnt Caterer of 2005
All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The bacninhtrade.com.vnilver Prize - Bebacninhtrade.com.vnt Caterer of 2004
All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Bebacninhtrade.com.vnt Caterer 2004 - 2nd Place in Abacninhtrade.com.vnia Region2005Philippine Airlinebacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
The Appreciation Award 20032004nhật bản Airlinebacninhtrade.com.vn
*
The Gold Prize - Bebacninhtrade.com.vnt Caterer of 20022003All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Bronze Prize - Bebacninhtrade.com.vnt Caterer of 20012002All Nippon Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Logibacninhtrade.com.vnticbacninhtrade.com.vn Award 20002001bacninhtrade.com.vnwibacninhtrade.com.vnbacninhtrade.com.vnair network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Bebacninhtrade.com.vnt Caterer in 20002001Canỗ lực Pacific Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The 1999 Quality Abacninhtrade.com.vnbacninhtrade.com.vnurance2000China Airlinebacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*
The Mobacninhtrade.com.vnt Conbacninhtrade.com.vnibacninhtrade.com.vntent Caterer in 19981999Cachũm Pacific Airwaybacninhtrade.com.vn network of catererbacninhtrade.com.vn
*


Chuyên mục: Đầu tư