Centurion là gì, centurion dịch sang tiếng việt là gì

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bacninhtrade.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Centurion là gì, centurion dịch sang tiếng việt là gì

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking khổng lồ subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion và the elders, for they too were cthua by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just to lớn reach centurion-rank & probably the same again khổng lồ reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", & thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared to modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under hlặng, but he sees them as distractions và rivals rather than as students.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

to put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) to lớn break up large pieces

Về câu hỏi này


Xem thêm: Bài 4: Quyết Định Về Chủng Loại Và Danh Mục Sản Phẩm Là Gì? Danh Mục Sản Phẩm

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư