Burger là gì, burger nghĩa là gì trong tiếng anh

     
meat or other food made into a round, fairly flat shape, fried and usually eaten between two halves of a bread roll:


Bạn đang xem: Burger là gì, burger nghĩa là gì trong tiếng anh

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bacninhtrade.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers & hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers and all types of takeaway meals, & services such as photocopying, drain cleaning, picture framing & printing.
People are used lớn eating real food —although, of course, huge amounts of chips và burgers are also eaten.
Clauses 4 & 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch lớn burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition khổng lồ cthua thảm down a burger và pizza bar because there were always fights outside it.
Các quan điểm của những ví dụ không miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư