Giao thương

viec lam cho nguoi khuyet tat

cty chung toi chuyen may thoi trang .dông phuc cty .van phong ,truong hoc ,can cuyen nguoi khuyet tât vao lam vjec ,co cho an o cho nguoi o xa ,nhan dây nghe may công nghjêp.0982319986 web thanhdatphat.com.vn