Giao thương

tim doi tac nganh may

cty chung toi can tim nguoi chung von lam may ,chung toi co nhu cau mo dong nay can tim nguoi cung chung lam ,chung toi co nha xuong cty da co 2 chuyen 50 may du det kjm thoi ,do thi truong kho khan kjnh te can tjm nguoi chung gop suc ,ban bjet gjup mjnh nhaweb thanhdatphat.com.vn 0982319986 thanks