Giao thương

can cho thue xuong hay hop tac

cty tn hh dv tm thanh dat phat chuyen san xuat va gja cong cac mat hang may can cho thue xuong hoac hop tac ,san xuat cty co haj chuyen may co cac may may chuyen dung va doi ngu n/v kjnh nghjem trong nganh may