danh ba

Tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1514/UBND-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp (Nguồn: Internet).

 

 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu về vốn, lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, trong đó, hỗ trợ kịp thời về vốn, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 
Bên cạnh đó, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay như: hồ sơ, thủ tục, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh...
                                                                                 
                                                                                                            Nguồn: bacninh.gov.vn

Tăng cường kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp (Nguồn: Internet).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu về vốn, lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, trong đó, hỗ trợ kịp thời về vốn, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 
Bên cạnh đó, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay như: hồ sơ, thủ tục, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh...
 
 

Các tin khác