Giới thiệu

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẮC NINH

      I. GIỚI THIỆU CHUNG

      Trung tâm Xúc tiến thương mại Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 18/06/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh, tên gọi ban đầu là Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch trực thuộc Sở Thương mại – Du lịch Bắc Ninh. Năm 2004 chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị tự hạch toán thu chi sang hình thức đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 3/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Năm 2008 được đổi tên là Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh.

      II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

      1. Chức năng  :

      Thu thập thông tin kinh tế, công thương để cung cấp cho các cơ quan quản lý và các đơn vị sản xuất kinh doanh; Đề xuất, đóng góp ý kiến về chính sách, biện pháp phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan; Nghiên cứu và ứng dụng nghiệp vụ, kỹ thuật công nghiệp, thương mại; Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, tạo dựng cơ hội đầu tư, giao thương kinh tế thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia; Tư vấn Marketting.

      2. Nhiệm vụ :

      2.1. Tư vấn cho thương nhân hoạt động Xúc tiến thương mại bao gồm các hoạt động khuyến mại; quảng cáo thương mại; trưng bày hàng hoá, dịch vụ; hội chợ triển lãm; kinh doanh hàng hoá có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

      2.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử. Phối hợp xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

      2.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

      2.4. Thông tin, dự báo và định hướng thị trường trong và ngoài nước phục vụ doanh nghiệp phát triển SXKD. Quản trị, cung cấp thông tin thị trường trên Website xúc tiến phát triển Thương mại. Biên tập, xuất bản các ấn phẩm của ngành.

     2.5. Phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ quản lý và SXKD Thương mại, Xuất nhập khẩu.

      2.6. Tư vấn, dịch vụ :  

      - Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện  trong nước và nước ngoài;

      - Ứng dụng công nghệ thông tin;

      - Đăng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, công bố chất lượng hàng hoá;

      - Dịch vụ tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại địa phương, trong nước, nước ngoài và các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

      - Tư vấn Mar keting, dịch vụ quảng cáo, phiên dịch, dịch thuật.

      - Hỗ trợ, môi giới cho doanh nghiệp tìm khách hàng, đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế.

      III. TỔ CHỨC, BỘ MÁY :

Giám đốc

Nguyễn Đức Hùng  

      * Lĩnh vực công tác :

     Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm, bao gồm:

- Công tác xây dựng tổ chức bộ máy làm việc, quản lý lao động, tài chính của Trung tâm.

- Tham mưu xây dựng, tổng hợp, báo cáo các đề án, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm bao gồm các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử, Thương hiệu và các nội dung khác theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương.

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng các nội dung hoạt động tư vấn dịch vụ thương mại, thương mại điện tử và thương hiệu.

- Phụ trách bộ phận Xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử và Thương hiệu.

- Tổ chức việc quản trị, biên tập đăng tin, bài trên website của Trung tâm

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ theo quy chế làm việc và phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Thực hiện việc phê duyệt và ký các báo cáo, văn bản, giấy tờ của Trung tâm theo thẩm quyền.

      - Tel: 0241.3870627

      - Mobile: 0912.026.180

      - Email: hungnd.sct@bacninh.gov.vn;  thaiuyenbn@gmail.com

Phó Giám đốc

Nguyễn Công Thành

   *   Lĩnh vực công tác :

     Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách công tác tổ chức hành chính, văn phòng và một phần công tác xúc tiến thương mại. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nội dung:

- Tham mưu công tác tổ chức sắp xếp bộ máy, phân công nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm.

- Công tác xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý hoạt động của Trung tâm.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

- Công tác tổ chức hội chợ triển lãm và tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.

- Tổ chức khai thác khách hàng và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ thương mại.

- Thực hiện việc khai thác, biên tập, cung cấp thông tin thị trường, viết tin, bài thuộc lĩnh vực phụ trách trên website của Trung tâm.

- Phụ trách bộ phận tổ chức hành chính.

- Ký một số văn bản, giấy tờ, tài liệu theo ủy quyền của Giám đốc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0949.824.919

      - Email:thanhnc.sct@bacninh.gov.vn;  thanhxttmbn@gmail.com

Trưởng phòngThương hiệu -Thương mại điện tử

Nguyễn Hồng Chiến

 *  Lĩnh vực công tác :

     - Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung chương trình Thương mại điện tử được phê duyệt hàng năm, bao gồm:

+ Công tác tuyên truyền về Thương mại điện tử.

+ Công tác đào tạo tập huấn về Thương mại điện tử.

+ Công tác quảng bá, liên kết Website của doanh nghiệp trên các sàn giao dịch Thương mại điện tử.  

+ Công tác hỗ trợ xây dựng website cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

+ Công tác tổ chức “Hội chợ Công nghệ thông tin và Điện tử” hàng năm.

- Theo dõi, tổng hợp, lưu trữ thông tin việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến liên quan đến sản xuất kinh doanh của các ngành, đơn vị trong tỉnh.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin trên các chuyên mục website của Trung tâm: Danh bạ website doanh nghiệp; Liên kết Sở, Ban, Ngành.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác về Thương mại điện tử.

- Tổ chức khai thác khách hàng và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về Thương mại điện tử.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm và các báo cáo khác theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm.

 

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0915.626.909

      - Email:chiennh.sct@bacninh.gov.vn; chien_cnbn@yahoo.com

            

Trưởng phòng 

Xúc tiến thương mại

  Nguyễn Thị Hiền                               

       *  Lĩnh vực công tác :

 - Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch về xúc tiến Thương mại, bao gồm:

+ Công tác tổ chức Hội chợ triển lãm trong tỉnh.

+ Công tác tổ chức khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh.

+ Công tác thông tin thị trường và các hoạt động giao thương.

+ Công tác tập huấn đào tạo kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Thực hiện hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình XTTM theo quy định.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin, viết tin, bài trên đăng trên website của Trung tâm các chuyên mục: Danh bạ doanh nghiệp XK; Xăng dầu-Gas.

- Thực hiện việc quản lý quỹ của Trung tâm. 

      - Tel: 02413.826.876

      - Mobile: 0979.926.983

      - Email: hiennt.sct@bacninh.gov.vn; hientm83@gmail.com

Trưởng phòng

Hành chính - Tổng hợp

Trần Thị Thu

    * Lĩnh vực công tác :

    - Phụ trách toàn bộ công tác tài chính, kế toán, quản lý tài sản của Trung tâm, bao gồm:

+ Thực hiện công tác lập, thẩm định, báo cáo thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm.

+ Theo dõi và thực hiện việc thanh toán mua sắm trang thiết bị và thanh toán các khoản chi không tự chủ.

+ Theo dõi và thực hiện thu, chi dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

+ Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán và công tác kiểm kê tài sản theo quy định.

- Tổng hợp trình duyệt dự toán các đề án, chương trình, kế hoạch công tác XTTM, Thương mại điện tử, Thương hiệu hàng năm.

- Phối hợp thực hiện các chương trình công tác của Trung tâm có liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

- Thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

      - Tel: 0241.3.826876

      - Mobile: 0916.848.277

      - Email:thutt.sct@bacninh.gov.vn; thulinh2007@gmail.com

Chuyên viên

Đào Vũ Thắng

 * Lĩnh vực công tác :

      - Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung chương trình Thương hiệu hàng năm, bao gồm:

+ Công tác tuyên truyền về Thương hiệu.

+ Công tác đào tạo tập huấn về Thương hiệu.

+ Công tác quảng bá Thương hiệu cho doanh nghiệp.

+ Công tác hỗ trợ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa cho các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn và biên tập, cập nhật thông tin trên các chuyên mục website của Trung tâm: Thương hiệu; Thương hiệu tiêu biểu.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác về Thương hiệu.

- Tổ chức khai thác khách hàng và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về Thương hiệu.

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ về đăng ký bảo hộ Thương hiệu, NHHH.

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0902.120.379

      - Email: thangdv.sct@bacninh.gov.vn;daovuthangvn@yahoo.com

Chuyên viên

Đỗ Duy Bàng

  *  Lĩnh vực công tác :

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Thương mại điện tử, bao gồm:

+ Theo dõi tổng hợp, thống kê, lưu trữ dữ liệu về Thương mại điện tử của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong tỉnh.

+ Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn đào tạo, giao dịch về Thương mại điện tử và công tác hỗ trợ xây dựng, quảng bá website cho doanh nghiệp, cơ sở SXKD.

- Thực hiện các hợp đồng tư vấn, dịch vụ về Thương mại điện tử  và thiết kế, quản lý các banner quảng cáo trên website của Trung tâm.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin, viết tin, bài trên đăng trên website của Trung tâm các chuyên mục:  CNTT-Viễn Thông; Điện tử - Ôtô, Xe máy.

- Quản lý kỹ thuật hệ thống máy tính, mạng, thiết bị văn phòng của Trung tâm.  máy tính, mạng, thiết bị văn phòng của Trung tâm

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0976.157.615

      - Email: bangdd.sct@bacninh.gov.vn; duybangvcu@gmail.com

  Chuyên viên

     Nguyễn Thị Bích                Hồng              

 

*  Lĩnh vực công tác :

    - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Thương hiệu, bao gồm:

+ Theo dõi tổng hợp, thống kê, lưu trữ dữ liệu về Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong tỉnh.

+ Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn đào tạo, quảng bá về Thương hiệu và dịch vụ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin, viết tin, bài trên đăng trên website của Trung tâm các chuyên mục: Vật liệu xây dựng - Kim loại mầu; May mặc - Giấy - Kính.

      - Tel: 02413.826.876

      - Mobile: 0974.553.996

      - Email: hongntb.sct@bacninh.gov.vn; hongbn101988@gmail.com

                   Chuyên viên

    Nguyễn Lê Huy                       

    * Lĩnh vực công tác :

    - Nhiệm vụ: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Thương mại điện tử, gồm :

       - Theo dõi tổng hợp, thống kê, lưu trữ dữ liệu về Thương mại điện tử của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong tỉnh.

       - Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo về Thương mại điện tử.

      - Quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh

      - Tham gia quản trị webstie của Trung tâm, thực hiện việc khai thác, biên tập, cung cấp thông tin các chuyên mục : Danh bạ website doanh nghiệp; Nông, Lâm, Thủy sản .

      - Tổ chức khai thác khách hàng và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về Thương mại điện tử.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0976.739.962

      - Email: huynl.sct@bacninh.gov.vn;  lehuytmtt@gmail.com

 

                

Chuyên viên

       Lê Thị Huyền       

       * Lĩnh vực công tác :

     - Thực hiện một số công tác tài chính, kế toán của Trung tâm, bao gồm:

+ Thực hiện mở sổ, ghi sổ, khoá sổ kế toán, lập các báo cáo tài chính, kế toán, chứng từ theo quy định.

+ Theo dõi và thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi cho người lao động.

+ Theo dõi và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

+ Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê, đối chiếu kinh phí sử dụng theo quy định.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin, viết tin, bài trên đăng trên website của Trung tâm các chuyên mục: Ngân hàng - Chứng khoán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người phụ trách tài chính, kế toán của Trung tâm. 

      - Tel: 02413.826.876

      - Mobile: 0983316181

      - Email: huyenlt.sct@bacninh.gov.vn;  lehuyenth2008@gmail.com

     

 

 Chuyên viên

       Vũ Tiến Mạnh                 

                 * Lĩnh vực công tác :

   - Theo dõi tổng hợp, thống kê, lưu trữ dữ liệu về XTTM của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong tỉnh.

- Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức các chương trình XTTM địa phương, các chương trình XTTM Quốc gia và các cuộc giao dịch, hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo nghiệp vụ kinh doanh, XTTM.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin, viết tin, bài trên đăng trên website của Trung tâm các chuyên mục : Giao thương; Xúc tiến Thương mại; Thủ công mỹ nghệ. 

- Thực hiện các nội dung tư vấn, dịch vụ thương mại (khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm, tư vấn kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý ngành, dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện…)

      - Tel: 02413.823.226

      - Mobile: 0944901357

     - Email: manhvt.sct@bacninh.gov.vn;  vutienmanhbn@gmail.com                                                      

Chuyên viên

Nguyễn Văn Bắc  

        * Lĩnh vực công tác :

    - Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, báo cáo việc chấp hành nội quy, quy định của cán bộ.

- Theo dõi đề xuất việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn bản theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo về công tác hành chính văn phòng.

- Thực hiện việc khai thác, cập nhật thông tin trên website của Trung tâm các chuyên mục : Giới thiệu; Hồ sơ - Công văn - Báo cáo.

- Thực hiện việc bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

- Thường trực văn phòng, giao tiếp với khách liên hệ công tác và phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Trung tâm./.

      - Tel: 02413.826.876

      - Mobile: 0969258165

      - Email: bacnv.sct@bacninh.gov.vn;  nguyenvanbac007@gmail.com