danh ba

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ra Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2018).

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững (từ 02/9/2017 đến 31/3/2018), đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành bao gồm những nội dung chính như sau:

Phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng. Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nội dung thi đua bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch 5 năm của Ngành.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

Cán bộ, công chức tập trung thi đua thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên các phương tiện thông tin và truyền thông của Ngành. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành chủ động thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát triển - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo quy định của pháp luật; quán triệt tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Xây dựng đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

Nguồn: vatlieuxaydung.org.vn

Các tin khác